Psykoterapeutit

Tarja Aaltonen

IMG_4713web2.jpgOlen sosiaalipsykologi, opettaja, tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori ja kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti (Valvira, KELA).

Kognitiivis-integratiivinen psykoterapia soveltuu laajasti erilaisten mielenterveyden ongelmien kuten masennuksen, ahdistuksen ja pakko-oireiden hoitoon, mutta myös monien muiden elämän käännekohdissa ilmenevien ja ihmissuhteista johtuvien vaikeuksien työstämiseen. Terapiassa voi löytää elämäntyytyväisyyttä ja arjessa selviytymisen keinoja. Kehon ja mielen yhteyttä korostava psykofyysinen näkökulma on itselleni tärkeä. Se on myös terapiatyöni kulmakivi. Sovellan kehollisia ja tietoisuustaitoihin perustuvia lähestymistapoja. Osallistun parhaillaan psykofyysisen psykoterapian peruskoulutukseen.

Minulla on pitkäaikainen kokemus opiskelun ja tutkimisen maailmasta. Siellä jaksamisongelmat muun muassa opintojen loppuun saattamisessa ja vaativien opinnäytteiden tekemisessä ovat monelle tuttuja. Voin tarjota tukea ja ohjausta opintoihin liittyvissä vaikeuksissa. Kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennustyötä olen tehnyt esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöistä, sydänsairauksista ja vaikeista allergioista kärsivien ja heidän läheistensä parissa. Kanssani voi etsiä uutta suuntaa ja uusia näkökulmia esimerkiksi vakavan sairastumisen aiheuttamissa elämän kriiseissä.

Sovin mielelläni uuden asiakkaan kanssa tutustumiskäynnin, jotta voimme yhdessä suunnitella ja päättää yhteistyön aloittamisesta. Minulle voi varata ajan lyhyemmälle terapiajaksolle tai terapeuttinen työskentely voi olla pidempiaikaista esimerkiksi KELA:n kuntoutuspsykoterapiapäätöksellä toteutettavaa.

Asiakaspaikkani ovat tällä hetkellä täynnä.

Tuija Kahiluoto

Olen pohjakoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen valmistunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi vuonna 2023. Olen työskennellyt vuosia niin psykiatrisessa sairaalassa kuin psykiatrian avohoidossa. Kognitiivinen psykoterapia soveltuu sinulle, joka haluat käsitellä omia haasteitasi tai lievittää mielialaoireiluasi aktiivisessa ja luottamuksellisessa hoitosuhteessa. Esimerkiksi elämänkriisit, masennus- tai ahdistusoireet voisivat olla hyviä syitä hakeutua vastaanotolleni.

Varpu Kunttu

l

Olen peruskoulutukseltani psykologi ja valmistunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi (Valvira, Kela) keväällä 2019. Toimin tällä hetkellä päätoimisena psykoterapeuttina. Aiemmin työskentelin psykologina psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, avo- ja osastohoidossa 20 vuoden ajan.

Annika Lahtela

Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti (Valvira, Kela). Psykoterapiasuuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia (YET, ylempi erityistaso). Minulla on monipuolinen kokemus psykologisten ongelmien hoitamisesta. Näitä ovat mm. masennus, ahdistus, pelot, pakko-oireet, ihmissuhdeongelmat, stressi, univaikeudet, vihaan liittyvät ongelmat ja tunnesäätelyongelmat. Käytän työssäni tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja käytännön hoitotyössä tehokkaiksi osoittautuneita kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Terapiakäynteihin on mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen ja siinä käytetään tieteellisesti todennettuja hoitomenetelmiä. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan uusia elämäntaitoja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan. Hoidon suunnittelu ja toteutus perustuu asiakkaan ongelmien huolelliseen analyysiin. Lisäksi hyödynnän työssäni ns. kolmannen aallon kognitiivisia käyttäytymisterapioita, joissa yhdistyvät erilaiset terapeuttiset menetelmät hyväksynnän ja muutoksen aikaansaamiseksi: Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) ja Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT).

Tällä hetkellä vastaanotollani ei ole vapaita asiakaspaikkoja.

Sanna Mäkinen

IMG_4531web.jpgOlen koulutukseltani psykologi ja kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti (Valvira, KELA). Lisäksi olen sertifioitu vaativan tason skeematerapeutti (ISST) ja teen myös potilastyön työnohjausta. Olen työskennellyt psykologina aikuisten mielenterveyspalveluissa useiden vuosien ajan.

Pääpainopisteenä työssäni on ollut persoonallisuushäiriöiden, ahdistuneisuuden ja masennuksen hoito. Erityisesti olen keskittynyt persoonallisuushäiriöistä vaativan ja epävakaan persoonallisuushäiriön hoitamiseen DKT- ja skeematerapiamenetelmien avulla, mutta työskentelen myös lievätasoisempien häiriöiden ja elämänkriisien parissa. Tunnesäätelyvaikeudet, omien voimavarojen säätelyn pulmat, kriisitilanteet, vuorovaikutusongelmat tai liiallinen vaativuus itseä kohtaan voisivat olla esimerkkisyitä hakeutua vastaanotolleni. Julkisen terveydenhuollon työkokemukseni perusteella tunnen ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja ja mielenterveyskuntoutuksen palveluja. Myös mielenterveyspotilaiden omaisten näkökulma on tullut tutuksi työssäni.

Tällä hetkellä vastaanotollani ei ole vapaita terapiapaikkoja.

Johanna Nuutinen


Olen pohjakoulutukseltani psykologi, ja työskennellyt pitkään aikuispsykiatrian parissa sekä työterveydessä. Kognitiiviseksi psykoterapeutiksi ( Valvira, Kela) olen valmistunut 2022 ja teen töitä päätoimisesti psykoterapeuttina aikuisasiakkaiden parissa. Työskentelyssä olen kiinnostunut tunnekeskeisistä ja skeematerapeuttisista lähestymistavoista.

Elina Pietikäinen


Valmistuin kognitiiviseksi psykoterapeutiksi 2023 (Valvira, Kela). Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti (valmistunut 2001) ja psykologi (valmistunut 2009). Olen työurallani työskennellyt monenlaisissa tehtävissä, mm. ikääntyneiden kuntoutuksessa sekä tutkimus- ja kehitystyössä työ- ja organisaatiopsykologian alalla. Vuodesta 2020 alkaen olen työskennellyt psykologina psykiatrian poliklinikalla. Minulla on kokemusta masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja persoonallisuushäiriöiden tutkimuksesta ja hoidosta.


Psykoterapia-asiakkaita otan vastaan yksityisvastaanotolla Terapiafabriikissa osa-aikaisesti, pääasiassa perjantaisin. Toteutan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa, jonka aloittamista varten asiakkaalla tulee olla lääkärin lausunto. Myös lyhyemmät terapiajaksot, esimerkiksi kehitys- tai elämäntilannekriisin yhteydessä, voivat tulla kyseeseen.

Käsittelen terapiassa yhdessä asiakkaan kanssa hänen ongelmiaan keskustelun keinoin, tutkivalla otteella. Ajattelen että nykyhetken ongelmien helpottumiseksi on keskeistä ymmärtää asiakkaan aiempia elämänkokemuksia ja hahmottaa, miten aiemmat kokemukset vaikuttavat asiakkaan nykyhetken ajattelussa, käyttäytymisessä ja tunnekokemuksissa. Yhteisen tutkimisen kautta terapiassa pyritään tavoitteellisesti ajattelun, tunnekokemuksen ja/tai käyttäytymisen muutokseen. Toisinaan käynneilläni tehdään kokemuksellisia harjoituksia (esim. tietoisuustaitoharjoitukset, mielikuvatyöskentely, tuolityöskentely). Myös terapiakäyntien välillä toteutettavat tehtävät ja pohdinta ovat tärkeitä muutoksen kannalta. Työtavat valitaan aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan.